Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service


DUCT är ett ventilationsprogram för beräkning av godtyckliga Till- och Frånluftssystem och som inom branschen är välkänt sedan många år. Beräkningar utförs för tryckfall och ljud.

DUCT har moderniserats och kompletterats under en längre utvecklingsperiod och finns nu som fristående beräkningsprogram i Windows-miljö.

Programmet innehåller en mängd olika sätt att påverka tryckfallsberäkning och dimensione-ring. Både globalt och lokalt. Allt från att endast kontrollera existerande komponenter till att dimensionera  så mycket som möjligt.

I dialogen för systemdata finns de viktiga globala variablerna.

Programmet kan dimensionera tilluftssystem enl. följande metoder:

  • Maximal lufthastighet.

  • Konstant statiskt tryck.

  • 30 % regeln.

  • Likformigt fallande statiskt tryck.

Var och en av metoderna har sina för-tjänster. De dimensioneringsmetoder som ger billigare anläggningskostnader ger oftast upphov till större obalans i luftfördelningen samt högre totaltryck.

När programmet ges möjlighet att varie-ra luftflödet till donen fås mindre antal spjäll och dimensionsövergångar, ju stör-re tolerans som tillåts.

vmax ges som en generell övre gräns för lufthastighet. Den hastighet, som med tanke på ljud från kanalsystemet, kan anses vara maximal.


vmin anges för att programmet inte skall välja orealistiskt stora kanaler.

Vid beräkningen kan tas hänsyn till läckage. Prog-rammet beräknar läckluftflödet vid önskad täthet hos kanalsystemet.

Du kan också ange lokala dimensioneringskriterier för varje kanaltvärsnitt - max. hastighet och be-gränsningar för tvärsnittets dimensioner.

Hanteringen av indata kan reduceras kraftigt genom att använda specialrutinerna för kopie-ring och radering av hela stammar/grenar eller delar av dessa.

Vid beräkningen är det viktigt att alla ka-naldelar hänger ihop samt att inloppskoder-na stämmer vid korsningarna. Inloppsko-derna används bl.a. i programmet för att sortera upp kanaldelarna i stammar och grenar. Enheter som används av de olika dimensioneringsmetoderna. Vi har därför infört en kontrollfunktion, som enkelt kan användas under indataregistreringens gång.

En viktig del av programmet är produkt-databasen. Från denna hämtar DUCT så mycket beräkningsinformation som möj-ligt. Både för tryckfalls- och ljudberäk-ningen. Mycket manuell registrering kan sparas genom en bra databas. Vi kan se hur den används vid bestämmande av en donventils arbetsområde. I figuren nedan visas hur prog-rammet beräknar arbetsområdet för registrerat flöde samt tillhörande p/q-diagram med inlagt arbetsområde. Arbetsområdet kan sedan begrän-sas ytterligare genom att sätta en övre tillåten gräns för donets ljudnivå. Till sist kan Du helt manuellt sätta gränserna.

Ett av programmets stora förtjänster är rutinerna för ljudberäkning.

Ljudberäkningen bygger helt på tryckfallsberäk-ningen. Samtliga tryck, flöden, spjällinställningar, hastigheter etc. måste vara kända.

För att få en ljudberäkning utförd krävs egentligen inga extra uppgifter. Preciseringar kan emellertid behövas, då programmet i annat fall gör antagan-den och beräknar okända data efter egna regler.

Normalt försöker programmet hämta ljuddata från databasen. I detta fall får Du automatiskt rätt ljuddata för just det tryck och flöde som råder. Finns inget ljud i databasen kan Du manuellt registrera ljud på två ställen. Det finns en dialog för generell ljudregistrering (kan placeras var som helst i systemet) samt en dialog för Egna kompo-nenter (alstring + dämpning). Om ljuddata saknas helt antar programmet att visst ljud alstras. Se nedan.

Fläkt Programmet utför en approximativ beräk-ning för en radialfläkt med framåtböjda skovlar. På resultatlistan från tryckfalls-beräkningen framgår tryckuppsättning och totalflöde så att ljudalstringen kan fås ur ka-taloger och ges som indata i dialogen Ljud .

Don Då ljuddata saknas antar programmet att donet är en cirkulär flerkonig diffusor och beräknar ljudet för denna.


Ventilasjon (DUCT)

TIL HJEMSIDEN