Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service


Momentkapasitet, spenninger i stad I og II, rissvidd.

Programmet beregner momentkapasiteten for runde, rektangulære samt vilkårlig tverrsnitt med valgt armering. For vilkårlige tverrsnitt trekkes et polygontog. Programmet genererer automatisk armeringsjernene. I tillegg finnes det en rutine der brukeren selv legger inn armeringsjernenes induviduelle plassering. Man kan angi opptredende normalkraft og momentet i X- resp. Y-akse og program- met regner ut mom- entkapasiteten for tverrsnittet. Programmet regner både momentkapa- siteten i bruddgrense- tilstand og spennings- fordelingen i bruks- grensetilstand. I tabellform fås tøyning og spenning i armer- ingsstengene, stuk- ningen og kraften i betongtrykksonen samt momentkapasiteten i x- og y-retning. Etter utskrift på skjermen kan man ta en grafisk kontroll. Den grafiske presentasjonen viser nullinjen, trykksonen og de nummererte armeringsjernene.


KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN