Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Rompelegruppe.

Programmet beräknar statiskt bestämda och obestämda tredimensionella pålgrupper med hänsyn tagen till jordens sidomotstånd och en eventuell inspänning i pålplinten.

Med koder styrs inspänningsförhållandet i plinten samt om pålen har en eventuellt fri längd över mark.

Vid utnyttjande av markens sidomotstånd används bäddmodulen ().

De ogynnsammasteböjmomenten beräknas ge- nom att ersätta den elastiska inspänningen med 'ekvivalenta' pålar utan elastisk inspänning och antagen fast inspänd pålfot. Pålen antas fast in- spänd på djupet   under markytan. Pållängden i jord skall vara minst . Detta kontrolleras i programmet. Genom användningen av en typpåle kan prog- rammet snabbt generera indatavärden för alla pålar. Därefter kan valfria pålar förändras.

Pålarna placeras i ett högerorienterat koordinatsystem med X- axeln vertikal och positiv nedåt.


Origo placeras lämpligen i den belastande konstruktionens tyngdpunkt. Samtidigt registreras pålens lutning och riktning.


Stort arbete har lagts ner på last- hanteringen.

  • Pålgruppen kan effektivt kontrolleras för ett stort antal laster /lastkombinationer.

  • Direkt i programmet går det att sätta samman karakteristiska laster med lastkoefficienter till lastkombinationer.

  • Yttre laster som påverkar pålplattan och laster som påverkar konstruktionen kan kombineras.

Lasterna som registreras i last- kombinationer kommer ofta från t.ex. en statikberäkning. Lasterna förutsätts alltid verka i koordinatsystemets globala riktningar samt placerade i origo och pålavskärningsplanet.

Som tidigare nämnts går det bra att sätta samman karkteristiska laster till lastkom- binationer direkt i programmet. Programmet adderar ihop alla laster (både karakteristiska och generella laster) till en dimensionerande totallast som gäller för lastkombinationen.

Finns dragna pålar? Är max normalkraft för stor för aktuella pålar? För en snabb kontroll av pål- gruppen finns möjlighet att välja ut beräkningens extremvärden.

Max/Min alternativ finns för Pålnormalkrafter och Pålsnittkrafter.

Max/Min pålnormalkrafter redovisar för varje lastkombination, pålens nummer och kraftens storlek för max resp. min normalkraft.

Max/Min pålsnittkrafter redovisar den påle och lastkombination som ger max/min värde för varje snittkraft.

Den detaljerade redovisningen visar pålsnitt- krafter och pålförskjutningar för varje påle och lastkombination.

KONTAKTE OSS

TIL HJEMSIDEN