Software Engineering AB

                  Software Engineering för god service

Programmet beräknar tvärsnittskrafterna och deformationen för enskild pele i lagrad jord för både vertkal- och horisontalkrafter. Programmet ger med andra ord underlaget till en pel- kapacitetsberegning.

En eventuell överbyggnads styvhet och laster på denna kan hanteras av programmet. Både deformations- och vridfjäder kan användas. I figuren nedan visas statiskt system och möjliga belastningar med positiva riktningar.

Finns vertikalkrafter beräknar programmet automatiskt 2:a ordningens teori.

Tilläggsmoment, p.g.a. initialkrokighet, tar programmet hänsyn till på följande sätt


Markens bäddmodul kan registreras på två sätt:

1. Linjärt ökande med djupet. Ökningen kan variera mellan markskikten.

2. Trappvis förändring mellan markskikten.

Vid konstant bäddmodul kan vilken metod som helst användas. Ange samma bäddmodul för alla markskikt.

Pålen och en eventuell överbyggnad beräknas med reduktionsmetod enligt Kersten.

Pålen antas elastiskt inspänd i marken. Den elastiska inspänningen simuleras med horisontella fjädrar (bäddmodulen). En horisontallast på pålhuvudet medför således en horisontell förskjutning av pålen, som är direkt proportionell mot fjäderns styvhet.

Deformationen fjäderkonstanten ger ett horisontellt jordtryck. Jordtrycket tillåts inte överstiga markens passiva jordtryck på aktuell nivå eller det manuellt registrerade maximalt tillåtna jordtrycket. Överskrids det tillåtna jordtrycket minskar programmet automatiskt fjäderkonstanten (bäddmodulen) tills det beräknade jordtrycket blir lika med eller mindre än det tillåtna.Är avståndet kort mellan pålarna kan det föreligga risk för överlagring av det passiva jordtrycket (se figur ovan). För att undvika detta kontrollerar programmet också jordtrycket av flera pålar mot en fiktiv vägg. Det minsta värdet från den enskilda pålen och den fiktiva väggen väljs.

Resultatet redovisas i tabell eller grafik. Du får snabbt en överblick av vilka tvärsnittskrafter och deformationer som påverkar pålen.


KONTAKTE OSS

Krafter, deformasjoner i peler.

TIL HJEMSIDEN